Przetargi | Galeria zdjęć 
 Wtorek, 27 czerwca 2017, godzina: 17:28
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
Regulamin przyznawania nagrody
Order Błękitnej Nidy 2010
Order Błękitnej Nidy 2009
Order Błękitnej Nidy 2008
Order Błękitnej Nidy 2007
Order Błękitnej Nidy 2006
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Order Błękitnej Nidy > Regulamin przyznawania nagrody
Regulamin przyznawania nagrody

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/177/2006
Rady Powiatu Pińczowskiego
z dnia 28 lutego 2006 roku


REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY STAROSTY ZA OSIĄGNIĘCIA
NA RZECZ ROZWOJU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO
„ORDER BŁĘKITNEJ NIDY”


§1

1. Nagrodę przyznaje się corocznie w 5 kategoriach:
   a. Osobowość Powiatu,
   b. Samorządowiec,
   c. Społecznik,
   d. Przedsiębiorca
   e. Przyjaciel Ziemi Pińczowskiej

2. Nagrodę w kategorii Osobowość Powiatu przyznaje się osobom fizycznym i prawnym związanym terytorialnie z powiatem pińczowskim za całokształt działalności lub wskazane przedsięwzięcie mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu pińczowskiego.

3. Nagrodę w kategorii Samorządowiec przyznaje się osobom fizycznym i publicznym instytucjom samorządowym, za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu pińczowskiego i rozwiązywania spraw lokalnych.

4. Nagrodę w kategorii Społecznik przyznaje się osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym, za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa powiatu w rozwiązaniu lokalnych spraw.

5. Nagrodę w kategorii Przedsiębiorca przyznaje się przedsiębiorcom z terenu powiatu, organizacjom gospodarczym, rolnikom indywidualnym za kreatywne, konsekwentne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.

6. Nagrodę w kategorii Przyjaciel Ziemi Pińczowskiej przyznaje się osobom fizycznym i prawnym spoza terenu powiatu za działania dla dobra powiatu pińczowskiego.

7. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę w danej kategorii.


§2

1. Nagrodę stanowią:
   a. płaskorzeźba wykonana w brązie, obrazująca treść słów Adolfa Dygasińskiego: „Piękny jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida”;
   b. Akt Nadania
2. Nominowani do Nagrody otrzymują Dyplom Nominowanego.

§3

1. Nagrodę przyznaje Kapituła „Orderu Błękitnej Nidy”.
2. Kapitułę stanowią członkowie stali w składzie:
   a. Przewodniczący Rady Powiatu,
   b. Starosta Pińczowski pełniący funkcję Przewodniczącego Kapituły,
   c. Przewodniczący Komisji Rady Powiaty ds. rozwoju (Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki)
   d. Kierownik wydziału ds. promocji w starostwie (Wydział Promocji i Polityki Regionalnej)
   e. Kierownik wydziału ds. organizacyjnych (Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich)
   f. oraz dwie osoby - eksperci zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły.
3. Zaproszenie ekspertów nie jest obligatoryjne.
4. Członkowie Kapituły wykonują pełnią swoją funkcję społecznie.

§4

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
   a. Radni powiatu pińczowskiego w składzie minimum 3 osoby
   b. Radni rad gminnych powiatu w składzie minimum 3 osoby
   c. Organizacje celu publicznego
   d. Organizacje gospodarcze   
   e. Instytucje publiczne

2. Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Przyznawania Nagrody Starosty „Order Błękitnej Nidy” do 30 sierpnia danego roku kalendarzowego w sekretariacie starostwa. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, z nazwą „Order Błękitnej Nidy” oraz z nazwą organizacji wnioskującej.


§5

1. Na podstawie listy zgłoszonych do Nagrody Kapituła po sprawdzeniu kandydatów sporządza listę nominowanych do nagrody „Orderu Błękitnej Nidy” w poszczególnych kategoriach.
2. Lista nominowanych podawana jest do publicznej wiadomości w terminie do 10 września danego roku kalendarzowego.
3. Lista nominowanych zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę nominowanego, nazwę instytucji zgłaszającej.
4. Wręczenie nagród odbywać się będzie w czasie ceremonii nadania nagrody, która odbywać się będzie nie później niż do końca września danego roku kalendarzowego.
5. Decyzję o dacie uroczystości nadania nagród podejmuje Przewodniczący Kapituły.

§6

1. Decyzje Kapituły o wyborze laureatów odbywać się będą w trakcie poufnych obrad Kapituły.
2. Z obrad Kapituły i pojętych decyzji sporządzany będzie protokół.
3. Posiedzenie Kapituły zwołuje każdorazowo Przewodniczący Kapituły.
4. Posiedzenie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej trzech członków stałych.
5. Akt Nadania Nagrody „Orderu Błękitnej Nidy” i Dyplom Nominowanego podpisują członkowie Kapituły.
6. Wręczenia nagród dokonuje Starosta Pińczowski.
7. Wręczenia dyplomów nominowanym dokonują: Starosta Pińczowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego.

§7

1. Ewidencję nominowanych oraz nagrodzonych prowadzi się w Księdze „Orderu Błękitnej Nidy”.
2. Nagrody, Akty Nadania, Dyplomy Nominowanego podlegają ścisłemu zarachowaniu.
3. Opisy Nagrody, Aktu Nadania, Dyplomu Nominowanego oraz Księgi „Orderu Błękitnej Nidy” stanowią kolejno Załączniki Nr 2, 3, 4 i 5  do niniejszego Regulaminu.
4. Odpowiedzialnym za:
   a. prowadzenie ewidencji wniosków, obsługę administracyjną Kapituły, 
   b. zaproszenie uhonorowanych osób i gości,  przygotowanie ceremonii wręczenia nagród 
   jest wydział ds.  promocji starostwa.
5. Środki na Nagrodę Starosty oraz na przeprowadzenie ceremonii wręczenia Nagrody rezerwowane są w budżecie Powiatu.

Regulamin przyznawania nagrody (dokument MS Word, 41 kb) »

Wniosek o przyznanie nagrody (dokument MS Word, 30 kb) »Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl