Przetargi | Galeria zdjęć 
 Sobota, 22 lipca 2017, godzina: 12:40
Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
Stypendia unijne w roku 2006
Stypendia unijne w roku 2005
Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w 2006
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny > Stypendia unijne w roku 2006
Stypendia unijne w roku 2006

                            

 

 

2006-10-02

 

Stypendia dla studentów

 

Powiat Pińczowski od dnia 16 października do 6 listopada 2006 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie „Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Pińczowskiego na rok akademicki 2006/2007” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Nabór odbywał się będzie w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pińczowie - pokój nr 27, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

 

 

Wykaz dokumentów
do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę
w rodzinie:

 

zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

1.      na podstawie: § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz.881, z późn. zm.)

·          zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

·          oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

·          oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

·          zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

·          umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

·          umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

·          przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

·          kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

·          zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

·          dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

·          dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,

·          informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

·          kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,

·          kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

·          odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. (§ 12 ust. 1). Przy składaniu kserokopii dokumentu nie potwierdzonego przez żadną z wyżej wymienionych instytucji należy posiadać ze sobą oryginał. Osoba odpowiedzialna w urzędzie za przyjmowanie wniosku potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

 

2.      na podstawie: § 1 ust. 3 lit. h rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 58, poz. 404)

·          do dochodu nie wlicza się stypendiów przyznanych w ramach Działania 2.2

 

 

POUCZENIE

 

1.      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

2.      Wyjaśnienia do wykazu dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie za rok 2005:

a)     zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy,

W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód członka rodziny pomniejsza się: o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, oblicza się według wzoru:

S = (Sp x P)/Pp - gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,

Sp - składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku wyrażona w złotych (wykazana w zaświadczeniu z urzędu skarbowego),

P - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach obowiązująca w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

Pp - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach odliczona od podatku.

 

S= (Sp x 8,50%) / 7,75%

 

Tak wyliczoną wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne należy odjąć od dochodu.

 

W przypadku dochodu utraconego wymagane są:

·          zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu zawierający informację o kwocie utraconego dochodu albo informację o przeciętnej miesięcznej kwocie utraconego dochodu, zaświadczenie z urzędu pracy.

b)     zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

c)     oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

d)     zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2005, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 28 października 2005r. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2004r. wyniósł 135,50 zł, rocznie 1626,00 zł.

W przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego należy dołączyć umowę dzierżawy.

e)     w przypadku pobierania renty od stycznia 2006 roku – decyzja o jej przyznaniu,

f)      w przypadku statusu osoby bezrobotnej – zaświadczenie z urzędu pracy,

g)     w przypadku rozwodu, separacji bądź otrzymywania alimentów – wyrok sądu,

h)     w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości mniejszej od ustalonej sądownie należy dołączyć dowód przekazu alimentów i zaświadczenie od właściwego komornika o nieściągalności alimentów,

i)       zaświadczenie o pobieranym stypendium wnioskodawcy i jego rodzeństwa (stypendia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa nie są wliczane do dochodu) np. z urzędu gminy, uczelni, szkoły,

j)      w przypadku śmierci rodzica – akt zgonu,

k)     w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez rodzica – zaświadczenia o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej z ośrodka pomocy społecznej,

l)       orzeczenie o niepełnosprawności składającego wniosek o stypendium.

 

Uwagi ogólne:

Ø       Wiek dzieci lub rodzeństwa urodzonych po 2005r. należy udokumentować np. zaświadczeniem z urzędu gminy albo skróconym odpisem aktu urodzenia.

Ø       Zaświadczenia o dochodzie oraz zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych dotyczą wszystkich pełnoletnich członków rodziny.


2006-09-19

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Powiat Pińczowski od dnia 20 września do 6 października 2006 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, projektu o nazwie "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świetokrzyskim na rok szkolny 2006/2007". Nabór odbywał się będzie w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

 

 Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl