Przetargi | Galeria zdjęć 
 Wtorek, 27 czerwca 2017, godzina: 17:38
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Schemat organizacyjny
Schemat organizacyjny
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Biuro Rady
Wydział Promocji i Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Finansowy
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Schemat organizacyjny > Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 Wydział Rolnictwa,  Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału

mgr inż. Jolanta Piekara

tel. 413576001 wew.260 lub 262

 

 

 

            Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kształtuje politykę powiatu i wykonuje zadania w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, rybactwa śródlądowego, łowiectwa, rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, górnictwa i  geologii.

 Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

 

1)      prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

a)      ustalanie linii brzegu

b)      ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego ujęcia,

c)      wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w tym na:

- pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

- korzystanie z wód do celów energetycznych,

- wykonanie urządzeń wodnych

- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych,

 podmiotów, ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla     środowiska wodnego,

d)   stwierdzanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczaniu pozwoleń wodnoprawnych,

e)   kontrola przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych,

 f) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą w odniesieniu do pozwoleń wodnoprawnych   wydawanych przez starostę,

g)      podawanie do publicznej wiadomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,

2)      prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego

 

a)      wydawanie kart: wędkarskich i łowiectwa podwodnego,

b)      rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

 

3)      prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej

 

a)      sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
a w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających
z ustawy lub planów urządzania lasów, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie tych obowiązków,

b)      zarządzanie wykonania, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe
w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

c)      wydawanie - na wniosek właściciela lasu - decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnawianie drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody,

d)      przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

e)      cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

f)        ustalenie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,

g)      zlecenie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

h)      kontrolowanie wykonania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

i)        wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasów - na wniosek właściciela lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa - w przypadkach losowych,

 

4)      prowadzenie spraw z zakresu przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia

a)      wydawanie decyzji na wypłatę ekwiwalentu za wyłącznie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,

b)      wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazu zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu ,

c)      dokonywanie oceny udatności upraw,

d)      wnioskowanie o przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny po wydaniu pierwszej pozytywnej opinii udatności upraw.

 

5/ prowadzenie prac z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

a) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod   względem ochrony gruntów rolnych

b) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji

 

6) prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego

 

a)      wydawanie zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej w szczególnych przypadkach,

b)      wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

c)      wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich i wykonywanie przez ich dzierżawców warunków zawartych w umowie,

d)      ustalenie rocznego czynszu dzierżawnego, pobieranie go i rozliczanie z nadleśnictwami
i gminami,

e)      wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale reprodukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej przez zwierzynę

 

7) prowadzenie spraw geologiczno –górniczych

 

a)      wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w przypadku, gdy obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m3 i działalność ta będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,

b)      wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie udzielonej koncesji;

c)      zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,

d)      zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej

e)      sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień
z tytułu koncesji.

 

8) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami

wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne,

a)      zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

b)      przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

c)      wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,

d)      prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

e)      zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów,

f)        udzielanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części dla pozostałych przedsięwzięć,

 

9) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

a)      wydawanie decyzji o ustaleniu terminu i kierunku  rozpoczęcia i zakończenia  rekultywacji

 

10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska

a)      udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

b)      prowadzenie elektronicznej bazy danych informacji o środowisku i udostępnianie jej za   pomocą internetu,

c)      organizowanie konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska w ramach edukacji ekologicznej

d)      wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 

e)      wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

f)        przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

g)       

11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody

a)      prowadzenie rejestrów przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do tego rejestru,

b)      wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,

c)      wymierzanie kar pieniężnych: za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów; za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwoleniu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

 

12) prowadzenie spraw z zakresu handlu emisjami do powietrza

a)   wydawanie zezwoleń na udział w systemie  handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych

 Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl