Przetargi | Galeria zdjęć 
 Wtorek, 27 czerwca 2017, godzina: 17:44
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
 Konkursy, dotacje
Konkursy, dotacje
do dnia 31 grudnia 2016 roku - Konkurs Grantowy: 100 tys. zł od Kulczyk Foundation na inwestycje służące otoczeniu
do dnia 9 stycznia 2017 roku - konkurs FIO 2017 - w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny)
do dnia 22 lutego 2017 roku - Erasmus+: UE wspiera sieci tematyczne – konkurs wniosków 2017
do dnia 16 grudnia 2016 roku - Program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2017
do dnia 1 marca 2017 roku- Konkurs „Europa dla obywateli”
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Konkursy, dotacje > do dnia 9 stycznia 2017 roku - konkurs FIO 2017 - w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny)
do dnia 9 stycznia 2017 roku - konkurs FIO 2017 - w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

1. Rodzaj zadania.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);

Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2017 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

3. Zasady przyznawania dotacji.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

- w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,

- w Priorytecie 1, Komponent Tematyczny do 1 mln zł,

- w Priorytecie 4, Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Wymagany wkład własny:

wartość dotacji: 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

wkład własny: co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe

wartość dotacji: ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł włącznie

wkład własny: co najmniej 15% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 7,5% wartości dotacji wkład finansowy

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Zarządzającą.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów lub Zespół Oceny Projektów, na podstawie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie i merytorycznie, ale występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 20 punktów) i wyższa ocena wynosi co najmniej 89 punktów, oferta kierowana jest do oceny III eksperta, który wypełnia kartę oceny dysponując podwójną pulą punktową (200 pkt.).

Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W kompetencji Ministra pozostaje możliwość weryfikacji oceny ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej). Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 r., dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

4. Terminy i warunki realizacji zadania.

Maksymalny czas realizacji zadania:

- w przypadku Priorytetu 1 (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny):

od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),

- w przypadku Priorytetu 2 (Konkurs Ogólny):

od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),

- w przypadku Priorytetu 3 (Konkurs Ogólny):

od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),

- w przypadku Priorytetu 4 (Konkurs Ogólny):

od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),

- w przypadku Priorytetu 4 (Komponent Działań Systemowych):

od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (do 11 miesięcy).

Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.

5. Zasady składania ofert.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział).

Wyjątkiem od powyższych zasad jest składanie oferty w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych.

Złożenie oferty w jednym z tych komponentów nie uniemożliwia złożenia oferty w Konkursie Ogólnym. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert, Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dofinansowań na realizację dwóch zadań); Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą składać ofert w ramach tych komponentów.

6. Termin składania ofert.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:

- w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 3 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).

- w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2017 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

W celu złożenia oferty należy:

- wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl,

- wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu FIO 2017 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w niniejszym ogłoszeniu

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie.

Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 kwietnia 2017 r.

8. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

W roku 2015 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 637 ofert na kwotę 57 528 319,13 zł. Dziesięć przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

W roku 2016 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do dofinansowania przeznaczono 476 ofert, na dzień 2 września 2016 r. wypłacono dotacje w wysokości 53 697 240,33 zł (III transze projektów trzyletnich dofinansowanych w 2014 r., II transze projektów dwuletnich dofinansowanych w 2015 r. oraz dotacje na realizację zadań zleconych w 2016 r.). 8 przeznaczonych do dofinansowania podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

9. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

10. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl